Mga retail fuel center gaya ng mga gasolinahan at himpilan ng trak, at ang mga system ng pamamahaging sumusuporta sa mga ito. Hindi nito nasasakop ang mga open-house na viewing, o magkasabay na viewing ng dalawang magkaibang partido. I can advise you this service - www.HelpWriting.net Bought essay here. Patranslate po Hindi ko naman maintindihan yung sinabi mo. There are two sectors of economy i. e. primary sector and secondary sector. Mga manggagawa at kinontratang vendor na nagpapanatili at nagbibigay ng mga serbisyo at supply sa mga pasilidad ng pampublikong kaligtasan, kasama na ang pang-emergency na communication center, mga public safety answering point, communication center para sa pampublikong kaligtasan, pang-emergency na operation center, istasyon ng mga medikal na serbisyo sa sunog at emergency, istasyon at pasilidad ng pulis at nagpapatupad ng batas. Monopolyo. Mga manggagawang sumusuporta sa mga grocery, parmasya, convenience store, at iba pang retail na nagbebenta ng mga produktong pagkain o inumin, at pagkain ng hayop/alagang hayop, serbisyo ng suporta sa retail customer, tauhang pansuporta sa information technology, para sa mga online order, pag-pickup/pag-takeout o paghahatid. Nakakabuo ng bagong produkto ang sektor na ito sa pamamagitan ng lakas-paggawa at aplikasyon ng teknolohiya o makinarya. Dahil sa kanilang teknolohiya, mas episyente ang kanilang produksyon. Do not sell or share my personal information. Kahulugan: Ang Sektor ng Paglilingkod o Serbisyo ang isa sa 3 uri ng industriya sa isang linang na ekonomiya. Play this game to review Other. Mga donor ng bone marrow para sa dugo, dugo para sa stem cell, o plasma at ang mga manggagawa ng mga organisasyong nagpapatakbo at namamahala ng mga kaugnay na aktibidad. By whitelisting SlideShare on your ad-blocker, you are supporting our community of content creators. Mga technician ng pag-install, pagpapanatili at pagkukumpuni na gumagawa, sumusuporta o nagkukumpuni ng serbisyo kung kinakailangan. Ang Mga System ng Mga Tubo ay binubuo ng mga tubong nagdadala ng mga mapanganib na natural gas liquid, pati iba't ibang kemikal. Ang Sektor ng Kemikalbinubuo ng malawak at pandaigdigang supply chainay nagbabago ng iba't ibang raw material at ginagawa ang mga itong iba't ibang produktong mahalaga sa modernong pamumuhay. Mga operator ng warehouse, kabilang ang mga vendor at suporta sa tauhang kritikal para sa pagpapatuloy ng negosyo (kabilang ang heating, ventilation, at air conditioning (HVAC) at electrical engineer, tauhan ng seguridad, at janitorial na kawani), e-commerce o online commerce, at serbisyo sa customer para sa mahahalagang tungkulin. Higit pa sa paggawa ng produktong pagkain sa loob ng bansa, nag-aangkat din ang Sektor ng FA ng maraming sangkap at yari nang produkto, na humahantong sa kumplikadong ugnayan ng mga grower, processor, supplier, transporter, distributor, at consumer. Mga magsasaka, manggagawa sa bukid at rantso, at serbisyo ng suporta sa agribusiness kasama iyong mga nagtatrabaho sa auction at pagbebenta; pangangasiwa, pag-iimbak, pagpoproseso at pamamahagi ng butil at oilseed; produksyon, pagpapakete, at pamamahagi ng pagkain ng hayop, feed, at sangkap; pag-manufacture, pagpapakete, at pamamahagi ng mga beterinaryong gamot; pagde-deliver at pagbibiyahe sa trak. Mga manggagawang sumusuporta sa pagsisiyasat at pagmementena ng mga tulong sa nabigasyon at iba pang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan na tumitiyak sa patuloy na kalakalan sa dagat. Nakakasagip ng Buhay ang Iyong Mga Pagkilos. Mga manggagawa sa mga cafeteria na ginagamit upang pakainin ang mga manggagawa, partikular ang mga populasyon ng mga manggagawa na pinoprotektahan laban sa COVID-19, Mga manggagawa sa mga laboratoryong nagda-diagnose ng hayop at sumusuri ng pagkain, Mga manggagawang mahalaga para sa mga programa ng tulong at pagbabayad ng pamahalaan. Limitado lamang ang kanyang magiging kita sa kagustuhan at kakayahan ng mga mamimili na bayaran ang hinihingi niyang presyo ng produkto. Ito ang: Pagawaan/Manupaktyur. Answer: Ang Sektor ng Serbisyo ay a ay nasasalamin sa paglawak at pag-unlad ng kakayahan ng mga kasapi sa lipunan na lumilikha ng iba't ibang kalakal at paglilingkod na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Isang estruktura ng pamilihan kung saan iisa lamang ang prodyuser ng isang produkto o serbisyo. at cyber na imprastraktura (software para sa pagruruta at pagsi-switch, mga system na pansuporta sa operasyon, mga application ng user, atbp. Tamang sagot sa tanong: Bakit nakakaapekto ang sektor ng serbisyo sa kalagayan ng mga manggagawa - studystoph.com. By accepting, you agree to the updated privacy policy. Ang Sektor ng Industriyal na Base ng Depensa ay ang pambuong mundong industriyal na complex na nagbibigay-daan sa pananaliksik at pagpapaunlad, maging sa pagdidisenyo, produksyon, paghahatid, at pagmementena ng mga sistema ng kagamitan ng militar, subsystem, at component o piyesa, upang matugunan ang mga kinakailangan ng militar ng U.S. Ang pakikipagtulungan sa Industriyal na Base ng Depensa ay binubuo ng mga component ng Departamento ng Depensa, kumpanya ng Industriyal na Base ng Depensa at ng mga subcontractor ng mga itong kumikilos sa ilalim ng kontrata sa Departamento ng Depensa, kumpanyang nagbibigay ng mga insidental na materyales at serbisyo sa Departamento ng Depensa, at ng mga pasilidad na pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng kontratista at pagmamay-ari ng pamahalaan/pinapatakbo ng pamahalaan. Free access to premium services like Tuneln, Mubi and more. Sektor ng Paggawa o Industriya . Ang Sektor ng Pangangalagang Pangkalusugan at Pampublikong Kalusugan (Healthcare and Public Health o HPH) ay malaki, magkakaiba, at bukas, at nasasaklawan nito ang pampubliko at pribadong sektor. Mga empleyado at kumpanyang sumusuporta sa pamamahagi ng pagkain, feed, at inumin at mga sangkap na ginagamit sa mga produktong ito kasama na ang mga manggagawa sa warehouse, inventory controller na pinapamahalaan ng vendor, at manager ng blockchain. Ang mga halimbawa nito ay makikita sa apat na pangunahing mga sektor. Sa kasalukuyan, kabilang ang maintenance medicines para sa asthma, diabetes, hypertension at acute gastroenteristis sa Expanded Primary Care Benefit package na kinakamtan na ng maraming miyembro ng PhilHealth. 6. It appears that you have an ad-blocker running. Ang kritikal na imprastrakturang ito ay nahahati sa tatlong magkakaugnay na segment o subsectorkuryente, langis, at natural gasupang maisama ang produksyon, pagpipino, pag-iimbak, at pamamahagi ng langis, gas, at kuryente. Ang arkitektura ng mga komunikasyon sa bansa ay isang kumplikadong koleksyon ng mga network na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga indibidwal na provider ng serbisyo. Tauhan ng serbisyo para sa retail na customer sa mga kritikal na lokasyon ng service center para sa mga onboarding na customer, pamamahagi at pagkukumpuni ng kagamitan at iba pang tauhan ng supply chain, upang suportahan ang mga malayuang emergency na pangangailangan sa komunikasyon ng mga indibidwal; Tauhan para sa Mga Panlabas na Gawain upang tumulong sa pakikipag-usap sa mga lokal, pang-estado, at pederal na opisyal upang matugunan ang mga pangangailangan sa komunikasyong sumusuporta sa tugon sa COVID-19, kaligtasan ng publiko, at seguridad ng bansa. Ang Sektor ng Enerhiya ay nagsu-supply ng mga gasolina sa industriya ng transportasyon, kuryente sa mga sambahayan at negosyo, at iba pang pinagmumulan ng enerhiya na mahalaga sa paglago at produksyon sa buong Bansa. - Kalakalan. Mga manggagawang sumusuporta sa mga pinansyal na operasyon, gaya ng mga nasa call center, sentro ng mga operasyon ng data at seguridad, namamahala ng pisikal na seguridad, o nagbibigay ng mga serbisyo ng accounting. Mga manggagawang kailangan upang magbigay ng mga serbisyo ng paglalaba, serbisyo ng pagkain, muling pagpoproseso ng kagamitang medikal, at pamamahala sa basura. Ang pagdami ng kalakal at paglilingkod sa lipunan ay hudyat na ang mga tao ay makalilikha ng produktong hindi lamang para sa pangkasalukuyang gamit bagkus ay para na rin sa hinaharap. Mga manggagawa sa mga pasilidad na nag-aalaga ng hayop na nagbibigay ng pagkain, matutuluyan, pangangalaga ng beterinaryo at/o regular na pangangalaga at iba pang kinakailangan sa buhay para sa mga hayop. Mga manggagawang sumusuporta sa transportasyon sa himpapawid para sa kargamento at mga pasahero, kasama na ang operasyong pamamahagi, pagmementena, at paglilinis. Mga empleyadong sumusuporta sa mga personal at pangkomersyong serbisyo ng transportasyon, kasama na ang mga taxi, mga serbisyo ng bisikleta, Mga Kumpanya ng Network ng Transportasyon, at mga serbisyo ng paghahatid kasama na ang Mga Kumpanya ng Network ng Paghahatid, Mga manggagawang responsable sa pagpapatakbo ng mga pampasahero, pang-commuter at pangkargamentong tren at pagpapanatili ng imprastraktura at kagamitan ng tren. Ang mga pangunahing layunin nito ay itaguyod ang . Mga provider ng serbisyong pantao, lalo na para sa mga populasyong nasa panganib, kabilang ang mga provider ng pagkaing inihahatid sa bahay para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic na kondisyong pangkalusugan; serbisyo ng pangangalaga para sa pasyente sa kanyang bahay o home-maker para sa mahihina, hindi makalabas sa bahay, mas matandang nasa hustong gulang; mga provider ng mga serbisyo ng personal na tulong upang suportahan ang mga aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic na kondisyong pangkalusugang naninirahan nang mag-isa sa komunidad na may mga suporta at serbisyo; mga provider ng kalusugan sa bahay na naghahatid ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga mas matandang nasa hustong gulang, taong may mga kapansanan, at iba pang may mga chronic kondisyong pangkalusugang naninirahan nang mag-isa sa komunidad na may mga suporta at serbisyo. Hindi tulad ng maraming kritikal na Sektor ng imprastraktura na binubuo ng mga tiyak at madaling matukoy na pisikal na asset, ang Sektor ng IT ay isang Sektor na nakabatay sa mga tungkulin na hindi lang binubuo ng mga pisikal na asset pero binubuo rin ng mga virtual na system at network na nagbibigay-daan sa mga pangunahing kakayahan at serbisyo sa mga pampubliko at pribadong sektor. Transportasyong sumusuporta sa mga industriya ng agrikultura ng hayop, kasama na ang paglilipat ng mga medikal at reproductive na supply at materyal para sa hayop, mga bakuna para sa hayop, mga gamot para sa hayop, mga sangkap ng feed, feed, at bedding, mga buhay na hayop, mga medikal na materyal para sa hayop; transportasyon ng mga patay na hayop na itatapon; at nauugnay na lakas-paggawa sa regulasyon at pamahalaan, Mga manggagawang sumusuporta sa mga tistisan ng kahoy at sa pagma-manufacture at pamamahagi ng mga produkto ng fiber at kagubatan, kasama na ang, pero hindi ito limitado sa, troso, papel, at iba pang kahoy at mga produkto ng fiber, Mga empleyadong kasali sa pagma-manufacture at pagmementena ng kagamitan at iba pang imprastrakturang kinakailangan sa agrikultural na produksyon at pamamahagi. Tap here to review the details. Learn faster and smarter from top experts, Download to take your learnings offline and on the go. Mga empleyadong kinakailangan upang suportahan ang Software bilang mga negosyo ng Serbisyong nagbibigay-daan sa malayuang pagtatrabaho, pagsasagawa ng mga operasyon sa negosyo, distance learning, mga serbisyo ng media, at mga digital na pag-aalok sa kalusugan, o kinakailangan para sa teknikal na suportang mahalaga para sa pagpapatuloy at pagiging konektado ng negosyo. 5. happy valentines day. 1. Indibidwal na savings account, pinansyal na derivative, credit na napalawig sa malaking organisasyon, o pamumuhunan mang ginawa sa ibayong bansa, binibigyang-daan ng mga produktong ito ang mga customer na: Magdeposito ng mga pondo at magbayad sa iba pang partido; Magbigay ng credit at liquidity sa mga customer; Mamuhunan ng mga pondo para sa matagal at maikling panahon; Maglipat ng mga pinansyal na panganib sa pagitan ng mga customer. Mga manggagawang responsable sa konstruksyon at pagre-restore ng imprastraktura, kasama na ang mga kontratista para sa konstruksyon at engineering ng mga fiber optic na cable, nakabaong conduit, maliliit na cell, iba pang wireless na pasilidad, at iba pang imprastrakturang nauugnay sa sektor ng mga komunikasyon. Tinukoy ng Sektor ng Kritikal na Pagma-manufacture ang ilang industriyang magsisilbi bilang sentro ng sektor: Ang Pagma-manufacture ng Mga Pangunahing Metal, Pagma-manufacture ng Makinarya, Elektrikal na Kagamitan, Appliance, at Pagma-manufacture ng Component, Pagma-manufacture ng Mga Produkto para sa Kagamitan sa Transportasyong ginawa ng mga industriya ng pagma-manufacture na ito ay mahalaga sa maraming iba pang kritikal na sektor ng imprastraktura. ano-ano ang isyu na may kaugnayan sa kasarian 1. Mga manggagawang nagbibigay o tumutukoy ng pagiging kuwalipikado para sa pagkain, matutuluyan, mga pansuportang serbisyo sa loob ng bahay, kapakanan ng bata, mga serbisyong pamprotekta sa nasa hustong gulang at mga panlipunang serbisyo, at iba pang pangangailangan sa buhay para sa mga mahirap o nangangailangang indibidwal (kabilang ang mga miyembro ng pamilya). Ang Pandaigdigang Organisasyon sa Paggawa oInternational Labour Organization (ILO) ay ang ahensya ng United Nations na nakalaan para magtaguyod ng mga oportunidad ng mga babae atmga lalaki upang sila'y magkaroon ng marangal at mapagkakakitaang trabaho sa kondisyong malaya, may pagkakapantay-pantay, ligtas, at may pagkilala sa dignidad ng tao.